Privacy
                          

 

Privacy protocol op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wie zijn wij en wat doen wij?

Het Steunpunt Uitkeringen Eindhoven (verder: Steunpunt), gevestigd Strijpsestraat 146, 5616 GT Eindhoven, is een dienstverlenende, onafhankelijke stichting (KvK-nummer: 41090533) die aan iedereen gratis informatie, hulp en advies geeft die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. Het Steunpunt werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Het Steunpunt hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Het Steunpunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding 25 mei 2018). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy protocol;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Steunpunt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy protocol, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende contactgegevens: Strijpsestraat 146, 5616 GT Eindhoven, telefoon: 040-2455300 (ma. t/m do. van 9.30 uur tot 12.30 uur), e-mail: info@steunpuntuitkeringen.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens hanteren wij een gerechtvaardigd belang, namelijk uw toestemming als cliënt(e) om uw achtergrondsituatie te kunnen begrijpen met het oog op uw hulpvraag.

Uw persoonsgegevens worden dan ook door het Steunpunt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het geven van informatie, hulp en advies op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet;
 • hulp bij het invullen van formulieren;
 • voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV;
 • het opstellen van bezwaar en beroepschriften;
 • het indienen van klachten;
 • hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV en/of zitting van de rechtbank;
 • het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf, WIJeindhoven of de gemeente;
 • het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal;
 • het aanvragen van aanvullende regelingen voor sociale minima.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens anoniem gebruikt voor het maken van een maandelijks statistisch verslag (dit betreft enkel aantallen dus) ter kennisgeving aan alle vrijwilligers van het Steunpunt en tevens als jaarlijkse terugkoppeling naar onze subsidiegever, de gemeente Eindhoven.  

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • straatnaam, postcode en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • welke uitkering en van welke instantie u deze ontvangt.

U wordt gevraagd om uitdrukkelijk toestemming aan het Steunpunt te geven voor deze persoonsgegevens door op het intakeformulier uw handtekening en datum van ondertekening te zetten.

Van ieder persoon wordt, behalve bovenstaande persoonsgegevens, ook een korte omschrijving van de hulpvraag geregistreerd. 

Bewaartermijn

Het Steunpunt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de AVG is vereist, doch maximaal vijf jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens het Steunpunt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren geregeld onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.